Η εταιρια Διρφυς ΕΠΕ

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ «ΔΙΡΦΥΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» με  τον διακριτικό τίτλο «ΔΙΡΦΥΣ», ιδρύθηκε το 2003 από ανθρώπους γνώστες της αγοράς ακινήτων, με μακρόχρονη πείρα τόσο στο τεχνικό όσο και στο οικονομικό τομέα της οικοδομής  και του real estate development.

Η έδρα της εταιρίας ευρίσκεται στον Οικισμό Βασιλικού (δημοτική κοινότητα Βασιλικού) Δημοτικής Ενότητας Ληλαντίων Δήμου Χαλκιδέων Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας, επί των οδών Οσίου Ιωάννη Ρώσσου αρ. 50, Αριστείδου και ανωνύμου. 

Η επιλογή της έδρας  έγινε γιατί στην εταρεία μας πιστεύουμε ότι τόσο η Ευβοια όσο και ευρύτερη περιοχή της Στερεάς Ελλάδος προσφέρει μεγάλα πλεονεκτήματα για επενδύσεις  real estate τόσο για ξενοδοχειακή όσο και για βιομηχανική ανάπτυξη.

 


 

Οι σκοποί της εταιρείας όπως περιγράφονται αναλυτικά είναι :

  1. Η αγορά, η ανταλλαγή και η πώληση ακινήτων είτε για ίδιο λογαριασμό είτε για λογαριασμό τρίτων. Η αξιοποίηση, εκμετάλλευση, διαχείριση ιδιοκτήτων ή αλλοτρίων ακινήτων. Ο δανεισμός ή η χρηματοδοτική μίσθωση για την αγορά ακινήτων. Η παραχώρηση της χρήσεως ακινήτων, η εκμίσθωση ιδίων ή αλλοτρίων ακινήτων και η μίσθωση ακινήτων είτε για ίδιο λογαριασμό είτε για λογαριασμό τρίτων.
  2. Η αγορά, η μίσθωση, η χρηματοδοτική μίσθωση, η αξιοποίηση τουριστικών μονάδων και εγκαταστάσεων και η ίδρυση, η λειτουργία και η εκμετάλλευση τέτοιων μονάδων, καθώς και καταστημάτων τουριστικής φύσεως ή υγειονομικού ενδιαφέροντος.
  3. Η ανάληψη μελετών, επίβλεψη, εκτέλεση και συντήρηση πάσης φύσεως τεχνικών έργων και οικοδομικών εργασιών.
  4. Η ανέγερση πάσης φύσεως οικοδομών και η επίβλεψη και εκτέλεση κάθε είδους εργασίας κατασκευής τους είτε σε ακίνητα της ίδιας της εταιρίας, είτε σε ακίνητα τρίτων εργολαβικά και κατά το σύστημα της αντιπαροχής, και η πώληση ή η εκμίσθωση των οικοδομών αυτών εν όλω ή εν μέρει ή διηρημένων ιδιοκτησιών των οικοδομών αυτών σε τρίτους, καθώς και η καθ’οιονδήποτε τρόπο εκμετάλλευση των ακινήτων αυτών από την εταιρία.
  5. Η εκπόνηση μελετών, η επίβλεψη και η εκτέλεση έργων ανακαίνισης, επισκευής, συντήρησης και εξωραϊσμού παντός είδους κτιρίων, διατηρητέων ή μη, και των εγκαταστάσεων αυτών, καθώς και παραδοσιακών κατασκευών, τόσο για ίδιο λογαριασμό όσο και για λογαριασμό τρίτων.
  6. Η εκπόνηση διακοσμητικών μελετών και η επίβλεψη και εκτέλεση έργων διακόσμησης εσωτερικών και εξωτερικών χώρων και όψεων κτιρίων, τόσο για ίδιο λογαριασμό όσο και για λογαριασμό τρίτων.
  7. Η εκπόνηση μελετών κατασκευής κάθε είδους τεχνικών έργων και η εκτέλεση των έργων αυτών για ίδιο λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, επί ακινήτων ιδιοκτησίας της εταιρίας ή τρίτων.
  8. Η παροχή εγγυήσεων υπέρ οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου ή επιχειρήσεως με την οποία συνεργάζεται η εταιρία ή συμμετέχει στο κεφάλαιό της, επιδιώκουσα την πραγματοποίηση του εταιρικού σκοπού.

Με αυτό το όραμα συνεχίζουμε …

 

 

 

 

Powered by Dvs.gr